دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها AWT IMAGE
۲ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه AWT IMAGE
۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات AWT IMAGE
۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند AWT IMAGE
۵ دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف AWT IMAGE
۶ دستور العمل ارزیابی عملکرد وپایش میکروبی ، شیمیایی دستگاه های غیر سوزبی خطرساز پسماند AWT IMAGE
۷ دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه دربیمارستانهاو مراکز بهداشتی درمانی و نحوه واگذاری آن به افراد حقیقی و حقوقی AWT IMAGE
۸ راهنماو دستور العمل انتخاب ونحوه تهیه دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند پزشکی AWT IMAGE
۹ استاندارد ملی پیوست سلامت AWT IMAGE
۱۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه AWT IMAGE
۱۱ قانون مدیریت پسماند AWT IMAGE
۱۲ قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات AWT IMAGE
۱۳ دستور العمل شرکت ها وموسسات مشاوره ای خود کنترلی وخوداظهاری AWT IMAGE
۱۴
دستور العمل اجرایی صدورگواهی صلاحیت وپروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی
AWT IMAGE
۱۵
دستور العمل اجرایی صدورگواهی صلاحیت وپروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی
AWT IMAGE
۱۶
دستور العمل نحوه اجرای خود کنترلی وخود اظهاری بهداشتی مراکز واماکن عمومی
AWT IMAGE
۱۷
اصلاحات آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
AWT IMAGE
۱۸
پرتوهای غیریونساز – صدور پرتوگیری
AWT IMAGE
۱۹
راهنمای دفع زائدات اتیدیوم – برماید
AWT IMAGE
۲۰ راهنمای طبقه بندی پسماند ها برای بازرسین بهداشت محیط AWT IMAGE
۲۱ راهنمای نظارت وپایش جامعه محلی وثبت نتایج آن درسامانه جامع بازرسی AWT IMAGE
۲۲ راهنمای کلرسنجی وثبت نتایج آن درسامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط وکار AWT IMAGE
۲۳ راهنمای مراحل صدور مجوز مربوط به مراکز پرتو پزشکی از طریق سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط وکار AWT IMAGE
۲۴
سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب شورای عالی سلامت وامنیت غذایی
AWT IMAGE
۲۵
دستورالعمل والزامات اعطای سیب سلامت به رستوران ، رستوران سنتی ، سفره خانه ، چلوکبابی وسلف سرویس
AWT IMAGE
۲۶
تفاهم نامه پسماند
AWT IMAGE
۲۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه و تولید،توزیع، نگهداری،حمل ونقل وفروش موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی اماکن AWT IMAGE
۲۸
استاندارد ظروف یکبارمصرف برای جمع آوری پسماند های تیزوبرنده
AWT IMAGE
۲۹
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی
AWT IMAGE
۳۰
دستوالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماندعفونی و تیز و برنده
AWT IMAGE
۳۱ ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه گرمای خشک غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
۳۲ ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه اتوکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
۳۳ ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه هیدروکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
۳۴ ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه تلفیقی غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
۳۵ ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه شیمیایی غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
۳۶ دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکزتهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی AWT IMAGE
۳۷ دستور العمل عمومی دفاتر خدمات سلامت AWT IMAGE
۳۸ ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت AWT IMAGECAPTCHA
دفعات مشاهده: 6844 بار   |   دفعات چاپ: 305 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر