دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1397/10/30 | 
شرح وظایف واحد دارویی

1-جمع آوری نیازهای داروئی و تجهیزاتی مراکز تابعه از طریق ستاد معاونت و جمع بندی و ارسال آن به وزارت بهداشت و درمان
2-برآورد واقعی دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای تابعه و تهیه و تدارک آن براساس بودجه موجود.
3-هماهنگی جهت اختصاص اقلام دارویی و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت و درمان برای دانشگاه
4-همکاری بین بخشی جهت تهیه دارو و تجهیزات موردنیاز از از دانشگاههای دیگر یا بخش خصوصی
5-تحویل گرفتن سهمیه های اختصاص یافته از انبار دارویی وزارتخانه و دانشگاههای دیگر و یا خرید از بخش خصوصی و ارسال آن و تحویل دادن به انبار دارویی دانشگاه
6-انبار نمودن و نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز براساس ضوابط دپو دارویی
7-هماهنگی با مراکز تابعه جهت تعیین سهمیه دارو و تجهیزات هر مرکز
8-توزیع سهمیه دارویی هر مرکز و ارسال به مراکز بهداشت تابعه بر اساس لیست درخواستها و میزان موجودی  و پروتکل های درمانی مورد عمل،تعداد گروههای آسیب پذیر،بیماریهای بومی و فصلی و دستورالعمل های ابلاغی
9-نظارت و پایش بر انبار دارویی معاونت و مراکز شهرستانها
10-نظارت بر فعالیت ها و اقدامات کارشناسان دارویی شهرستانها در مراکز روستایی و شهری و داروخانه های تحت پوشش و ارائه پسخوراند
11-پیگیری امور مربوط به تجهیزات واحدهای بهداشتی
12-همکاری در اجرای آموزش مستمر برای رده های بهداشتی و کارشناسان دارویی و دارو سازان  در زمینه مربوطه
13-برنامه ریزی و پیگیری اقدامات لازم برای ارتقای کیفی نگهداری داروها و نظارت بر نگاهداری مطلوب
14-تدوین متون و برنامه دوره ای آموزشی و بازآموزی بر اساس نیاز واحدها برای سطوح مختلف شبکه در زمینه مسائل دارویی
15-مشارکت و همکاری در اجرای طرحهای بهداشتی به منظور تامین به موقع داروهای مورد نیاز بر اساس پروتکلهای پیشنهادی
16-مشارکت در برنامه ریزی آموزشی گروه پزشکی اجتماعی و پیراپزشکی و پرستاری به منظور ارائه پروتکلهای درمانی مورد عمل در نظام خدمات بهداشتی درمانی
17-همکاری در خصوص بررسی نسخ استانی و مشارکت در تدوین الگوها و دستورالعملهای تجویز و مصرف منطقی دارو و خدمات بهداشتی
18-انجام روشهای کاربردی برای اصلاح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در نظام شبکه بر اساس خط مشی ها و اهداف
19-جمع آوری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی آمار و اطلاعات دارویی بدست آمده از مراکز بهداشتی درمانی سطح دانشگاه برابر فرمهای استاندارد
 

 
 
 

دفعات مشاهده: 4402 بار   |   دفعات چاپ: 404 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر