معاونت بهداشتی- سلامت سالمندان
سلامت سالمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ معرفی برنامه سلامت سالمندان AWT IMAGE
۲ بوکلت پزشک AWT IMAGE
۳ بوکلت غیر پزشک AWT IMAGE
۴ فلوچارت روند اجرای برنامه در مراکز و پایگاه ها AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1546.46634.fa
برگشت به اصل مطلب