معاونت بهداشتی- سلامت سالمندان
سلامت سالمندان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ معرفی برنامه سلامت سالمندان
۲ بوکلت پزشک
۳ بوکلت غیر پزشک
۴ فلوچارت روند اجرای برنامه در مراکز و پایگاه ها
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1546.46634.fa
برگشت به اصل مطلب