معاونت بهداشتی- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/14 | 
اهم وظایف و اختیارات:
 1. بررسی وضعیت نیروی انسانی براساس الگوی مصوب و پیشنهاد استخدام نیروی جدید یا تغییر شغل و نقل و انتقال نیروهای موجود به منظور تأمین نیازها در قالب بودجه مصوب
 2. تأمین کمبود نیروی انسانی به صورت موقت، از طریق به کارگیری افراد در مشاغلی که براساس سیاست‌‌ها و خط مشی‌های مصوب مجاز شمرده می‌شوند.
 3. همکاری با واحد تأمین نیروی انسانی برای انجام آزمون‌های استخدامی، مصاحبه تخصصی و تشکیل پرونده استخدامی و پیشنهاد شغل برای کارکنان
 4. توجیه و آشنا کردن کارکنان جدید با فعالیت‌های حوزه مسئولیت با همکاری سایر واحدهای حوزه
 5. بررسی وضعیت کارکنان قراردادی یا رسمی آزمایشی و استعلام نظر مدیران مستقیم آنان جهت تغییر وضعیت استخدامی آنان و ارائه پیشنهاد به اداره کل منابع انسانی سازمان پس از تصویب ارشد‌ترین مقام اجرایی
 6. کنترل حضور و غیاب کارکنان و گواهی انجام کار
 7. صدور احکام مرخصی کارکنان و نگهداری اطلاعات مربوط به آن
 8. پیشنهاد تغییر وضعیت انتقال کارکنان بر مبنای نظرات مدیران و پس از تصویب ارشد‌‌ترین مقام اجرایی
 9. انجام امور مربوط به خروج کارکنان از خدمت (بازنشستگی، لغو قرارداد، انتقال به سایر سازمان‌ها)
 10. پیشنهاد ترفیع شغلی و تنظیم کارنامه ارزیابی سالانه با همکاری مدیران واحدهای تابعه
 11. نگهداری سوابق خدمتی و اطلاعات فردی، شغلی و سازمانی کارکنان
 12. صدور احکام مأموریت اداری و تهیه وسایل و امکانات سفر اداری برای انجام مأموریت‌های داخلی
 13. صدور معرفی‌نامه اشتغال جهت ارائه به مراجع ذیربط
 14. انجام امور رفاهی و اجتماعی مربوط به کارکنان
 15. ثبت و ضبط نامه‌‌های وارده و صادره و ارائه خدمات پستی
 16. نگهداری سیستم بایگانی پرسنلی و موضوعی و ارائه اطلاعیه‌ها به مدیران از طریق مراجعه به سوابق و مدارک و پرونده‌ها
 17. بهره‌برداری از سیستم‌های مخابراتی (تلفن، فاکس)
 18. ارائه گزارش‌ها تخصصی و آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیت‌‌های اداری، پرسنلی و رفاهی به مدیریت مافوق و واحدهای تخصصی ـ ستادی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.37252.68349.fa
برگشت به اصل مطلب