معاونت بهداشتی- پروژه ها
پروژه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
پروژه های جاری:
 
 • طراحی و راه اندازی اولین شبکه تفکر سلامت توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تدوین نقشه راهبردی معاونت بهداشتی در اپیدمی های آتی بیماری های حاد تنفسی (کرونا)
 • آنلاین شدن مراکز خدمات ۱۶ و ۲۴ ساعته توسط اپلیکیشن
 • راه اندازی سامانه تلفنی گویای رایگان و کشوری ۱۵۶۹ کووید ۱۹ با همکاری وزارت ارتباطات
 • توانمند سازی پزشکان مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته در رابطه با کووید ۱۹ با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه
 • پروژه مؤلفه های مؤثربر جمعیت مشترک با گروه بهداشت خانواده
 •  ارزیابی فرآیندهای بوروکراتیک، آسیب ها و راهکارها: حوزه معاونت بهداشت
 • تبیین الگوی استعداد یابی و جانشین پروری در معاونین بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مهندسی و باز‌طراحی معماری سازمانی  با رویکرد سرویس گرا(۶ جلسه)
 
طرح  های پیش رو :
 • بانک اطلاعاتی نخبگان سازمانی
 • توانمند سازی کارکنان معاونت بهداشت با رویکرد پژوهش و با هدف تربیت بازوی اتاق  فکر
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.45102.94587.fa
برگشت به اصل مطلب